2010, ഡിസംബർ 16, വ്യാഴാഴ്‌ച

സമഗ്രാസൂത്രണം-ഒന്‍പതിലും പത്തിലും കുട്ടികള്‍ പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടുന്നു

ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്സിലെ അഞ്ചാം യൂണിറ്റിലും പത്താം ക്ലാസിലെ ആറാം യൂണിറ്റിലും തയ്യാറാക്കിയ സമഗ്രാസൂത്രണം


മതവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഭയവും അടിമത്തവും സമത്വവും മനുഷ്യന്റെ സര്‍ഗശേഷിയെ വളര്‍ത്തിയ നോവല്‍ ചെറുകഥ എന്നിവയും കുട്ടികളില്‍ ഉണര്‍ത്തുകയും വളര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാവിയുടെ പൊന്‍പുലരി കാണുവാന്‍ അധ്യാപകരെ സഹായിക്കുന്ന ഏതാനും പാഠ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആണ് ഇവിടെ നല്‍കുന്നത്.ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്സിലെ അഞ്ചാം യൂണിറ്റിലും പത്താം ക്ലാസിലെ ആറാം യൂണിറ്റിലും മലയാളം അധ്യാപകര്‍ നല്‍കുന്ന പഠന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കും പങ്കുവക്കാം.


സമഗ്രാസൂത്രണം ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്സ് യൂണിറ്റു 5 .പി.ഡി.എഫ്

ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്സിലെ പഠന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അയക്കാംപത്താം ക്ലാസിലെ പഠന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അയക്കാം


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: